ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: โครงสร้างของสัญญา  (อ่าน 5793 ครั้ง)

หมอเค้ก

  • บุคคลทั่วไป
โครงสร้างของสัญญา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 15:12:22 »

โครงสร้างของสัญญา

  ๑.คู่สัญญา  (Parties)

     สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่.....เมื่อวันที่.....ระหว่างนาย ก. อยู่บ้านเลขที่...(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ
     นาย ข. อยู่บ้านเลขที่.....(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย”) อีกฝ่ายหนึ่ง

  ๒.อารัมภบท  (Whereas Clause)

      “โดยที่ผู้ซื้อประสงค์ที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้ (“ทรัพย์สินดัง   กล่าว”)จากผู้ขายและผู้ขายประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ
     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้
                  
๓.คำนิยาม  (Definition)

     ในสัญญานี้ให้ถ้อยคำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

     “ทรัพย์สินดังกล่าว” หมายถึงที่ดินโฉนดเลขที่...ตำบล...อำเภอ         จังหวัด...และบ้านเลขที่...ซอย...ถนน...อำเภอ...จังหวัด ที่ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว

๔.สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา  (Rights and Obligations of the Parties)
     
     “ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวในราคาและตามเงื่อนไขของการ ชำระเงินที่กำหนดไว้ในข้อ
       
     “ในวันที่ทำสัญญานี้  ผู้ซื้อได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวน     บาท (       บาทถ้วน) ซึ่งผู้ขายได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขาย   ในวันที่ผู้ขายไปจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม   ข้อ    

      “ผู้ขายจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑ เดือนนับตั้งแต่    วันที่ที่ทำสัญญานี้โดยผู้ขายจะต้องแจ้งนัดให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน  หากผู้ซื้อไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวตามนัด  ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำได้”

ฯลฯ

๕.ข้อสัญญามาตรฐาน  (Standard or “Boiler Plate” Clauses)

      การโอนสิทธิตามสัญญา  (Assignment)

      “ผู้ซื้อจะโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อน”

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

  • บุคคลทั่วไป
Re: โครงสร้างของสัญญา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 15:21:04 »
ข้อตกลงที่สมบูรณ์  (Entire Agreement)

     “สัญญานี้เป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว  และเป็นการ   ยกเลิกเพิกถอนข้อตกลงอื่นใดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะได้กระทำโดยวาจาหรือลาย   ลักษณ์อักษรที่อาจกระทำกันขึ้นก่อนหน้านี้”

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา  (Amendment)

     “การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้จะไม่มีผลบังคับ  เว้นแต่จะได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”

การสละสิทธิตามสัญญา  (Waiver)

     “การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิของตนตามข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ ไม่ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิหรือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในภายหลัง  การสละสิทธิใดๆตามสัญญานี้จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร”

การบอกกล่าว  (Notice)

     “คำบอกกล่าวใดๆที่จะต้องกระทำตามสัญญานี้ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ ตำบลที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นหรือ ณ ตำบลที่อยู่อื่นที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  การส่งคำบอกกล่าวอาจกระทำโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร  หรือทางอื่นใดที่สามารถพิสูจน์การรับได้”

กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา  (Governing Law)

     “ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับแก่สัญญานี้”

     (หมายเหตุ.-  สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เลือกกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วต้องใช้กฎหมายที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ตาม ม.๑๖ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ )


ข้อสัญญาที่ยังคงให้มีผลบังคับต่อไปแม้ว่าข้อสัญญาข้ออื่นจะสิ้นผลแล้ว  (Survival Clause)

     “ให้สัญญาข้อ  (ตัวอย่างเช่น  หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยความลับ) ยังคงมีผลบังคับต่อไปไม่มีกำหนดแม้ว่าสัญญาข้ออื่นจะสิ้นผลบังคับแล้วก็ตาม”

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ  (Severability Clause)
   
     “ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาเป็นโมฆะ  ให้คู่สัญญายังคงปฏิบัติตามสัญญาส่วนที่ไม่เป็นโมฆะต่อไป”  (ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๓)

วิธีระงับข้อพิพาท  (Dispute Resolution)

     “บรรดาข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  การดำเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้กระทำที่กรุเทพหานคร”

๖.   คำปิดท้าย

     “คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยถี่ถ้วนแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ (และประทับตรา) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่และสถานที่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  ให้คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ”

                                                        ลายมือชื่อ...........................ผู้ซื้อ
                                                                        ( นาย  ก.  )

                                                         ลายมือชื่อ........................ ผู้ขาย   
                                                                        (  นาย  ข.  )   
                                                         ลายมือชื่อ........................พยานผู้ซื้อ

                                                                     (...............)

                                                         ลายมือชื่อ........................พยานผู้ขาย

                                                                     (...............)
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.088 วินาที กับ 21 คำสั่ง