ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: ธงคำตอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาค 1-63 นำมาให้อ่านกันก่อนครับ  (อ่าน 22876 ครั้ง)

Genius

 • บุคคลทั่วไป
ขออนุญาตนำมาลงให้อ่านกันนะครับ


ธง.แพ่งข้อ ๑.
   กรณีโรงเรือนส่วนที่อยู่ในที่ดินของนายไมตรีนั้น เนื่องจากขณะที่นายมิตรสร้างโรงเรือน นายมิตรเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลง นายมิตรย่อมมีสิทธิที่จะสร้างได้ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ กรณีจึงมิใช่เป็นการสร้างโรงเรือนรุกล้ำเช้าไปในที่ดินของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 นายไมตรีในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการซื้อจากการขายทองดตลาดในการบังคับคดี ย่อมมีแดนกรรมสิทธิ์และมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๓๕ และมาตรา ๑๓๓๖ ที่จะเรียกร้องให้รื้อถอนโรงเรือนส่วนที่อยู่ในที่ดินของตนออกไปได้ และมิใช่เป็นกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่คดีได้ อันจะต้องอาศัยมาตรา ๔ ให้นำมาตรา ๑๓๑๒ มาปรับใช้ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง นายมิตรจึงต้องรื้อโรงเรือนออกไปตามที่นายไมตรีเรียกร้อง (คำพิพากษาฎีกา ๗๙๖/๒๕๕๒)
สำหรับกำแพงส่วนที่อยู่ในที่ดินของนายสหายซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นรุกล้ำนั้น แม้นายมิตรจะได้รับประโชนย์จากข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ ว่าสร้างโดยสุจริต แต่มาตรา ๑๓๑๔ ก็มิได้บัญญัตให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๓๑๒ มาใช้บังคับแก่สิ่งก่อสร้างอื่นซึ่งมิใช่โรงเรือนโดยอนุโลม นายมิตรจึงไม่อาจอ้างมาตรา ๑๓๑๒ วรรคหนึ่ง ว่าตนเป็นเจ้าของกำแพงส่วนที่อยู่ในที่ดินของนายสหายด้วย และต้องรื้อถอนกำแพงส่วนนั้นออกไปตามที่นายสหายเรียกร้อง
ข้อต่อสู้ของนายมิตรฟังไม่ขึ้นทั้งสองกรณี


ธง.แพ่งข้อ ๒.
   แม้ขณะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน นายใจยอมรับกับนายคิดว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะให้นายหมายใช้ถนนผ่านที่ดินของตนออกไปสู่ทางสาธารณะอันเป็นข้อตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบังคับกันได้ตายนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่นายหมายก็ยังมิได้แสดงเจตนาแก่นายใจ ซึ่งเป็นลูกหนึ้ว่าจะถือเอาประโยชน์ตามข้อตกลงอันจะทำให้เกิดสิทธิแก่นายหมายตามมาตรา ๓๗๔ วรรคสอง ดังนั้นก่อนหน้านั้นนายคิดกับนายใจซึ่งเป็นคู่สัญญาย่อมเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นได้ การที่นายคิดขอค่าที่ดินเพิ่มแล้วแจ้งแก่นายใจว่าไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอีกต่อไปโดยนายใจตกลงด้วย ถือว่าเป็นการตกลงระงับสิทธิตามข้อตกลงนั้นแล้ว นายใจไม่มีหนี้ที่จะต้องให้นายหมายใช้ถนนผ่านที่ดินของตนอีกต่อไป (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๐๐/๒๕๕๒)


ธง.แพ่งข้อ ๓.
นายกวงไม่มีความรู้ในการยกตัวบ้านให้สูงขึ้น แต่ได้ฝืนกระทำโดยการใช้แม่แรงยกบ้านขึ้นผิดวิธีการ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บ้านพังลงมาทับถูกนายสีคนงานได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นอัมพาต เป็นการละเมิดต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐
ความเสียหายที่นายกวงผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึนในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างดังกล่าว เกิดจากผู้รับจ้างที่นายสมผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือกหามาไม่มีความรู้ในการยกบ้าน นายสมจึงต้องรับผิดในความเสียหายนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๘
เหตุที่เกิดขึ้น แม้จะทำให้นายสีเป็นอัมพาตตลอดชีวิตหาเลี้ยงตนเองมิได้ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูนางสาได้ก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้นางสามีสิทธิฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากนายกวงและนายสมได้ เพราะผู้มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๓ วรรคสาม ต้องเป็นกรณีที่ทำละเมิดเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเท่านั้น
แต่นายสีซึ่งเป็นสามีมีหน้าที่ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูนางสาภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ วรรคสอง อันถือได้ว่ามีความผุกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน เมื่อนายสีถูกทำละเมิดจนเป็นอัมพาธตลอดชีวิตไม่สามารถให้การช่วยเหลือนางสาในครัวเรือน นางสาจึงมีสิทธิฟ้องเรียกให้นายกวงกับนายสมรับผิดในค่าขาดแรงงานในครัวเรือน ตามมาตรา ๔๔๕ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๑๒/๒๕๓๕ และ ๕๑๘๓/๒๕๓๗


ธง.แพ่งข้อ ๔.
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๕๘ บัญญัติห้ามผู้เช่าดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า แต่การดัดแปลงหรือต่อเติมตามบทกฎหมายดังกล่าวหมายถึงการกระทำที่มีลักษณะติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่าด้วย การที่นายมานะใช้ไม่กระดานอันตีกั้นห้องเก็บของทำเป็นห้องนอนสามห้องย่อมมีลักษณรื้อถอนออกได้ง่าย ทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงห้องเดิม จึงไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๗-๑๐๗๙/๒๕๑๕) การกระทำของนายมานะไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อต่อสู้ของนายมานะข้อนี้ฟังขึ้น
ส่วนข้อต่อสู้เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่านั้น เนื่องจากสัญญาเช่าบ้านระหว่างนายมานะกับนายวสุมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เมื่อนายมานะผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า นายวสุผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๖๐ วรรคสอง โดยกำหนดอย่าให้น้อยกว่าสิบห้าวัน ที่จะบอกกล่าวให้นายมานะชำระค่าเช่าที่ค้างอยู่ หากไม่ชำระตามกำหนดก็สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ เมื่อหนังสือบอกกล่าวได้ให้เวลาชำระค่าเช่าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันทีได้รับหนังสืออันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและนายมานะไม่ปฏิบัติตาม สัญญาเช่าบ้านจึงเป็นอันเลิกกันตามหนังสือบอกกล่าวนั้น นายวสุมีสิทธิฟ้องขับไล่นายมานะพร้อมเรียกค่าเช่าที่ค้างกับค่าเสียหายได้ แม้สัญญาเช่ารายนี้จะไม่มีกำหนดเวลา แต่เมื่อเป็นกรณีบอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า นายวสุผู้ให้เช่าไม่จำต้องบอกกล่าวให้เวลาแก่นายมานะผู้เช่าให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่ง คือหนึ่งเดือนตามมาตรา ๕๖๖ แต่อย่างใด ข้อต่อสู้ของนายมานะข้อนี้ฟังไม่ขึ้น


ธง.แพ่งข้อ ๕.
   นายโทค้ำประกันการทำงานของนายเอกในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ เมื่อบริษัททำสัญญาจ้างฉบับใหม่จ้างนายเอกให้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการอันเป็นตำแหน่งผู้จัดการอันเป็นตำแหน่งงานใหม่ที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น โดยนายโทผู้ค้ำประกันมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย อีกทั้งบริษัทให้นายตรีเข้าเป็นผู้ค้ำประกันโดยกำหนดความรับผิดชอบมากกว่าเดิม แสดงว่าบริษัทและนายเอกเจตนาผูกพันกันตามสัญญาจ้างใหม่เป็นผลให้สัญญาจ้างเดิมและสัญญาค้ำประกันที่นายโททำไว้สิ้นสุดลง ขณะนั้นนายเอกยังไม่ได้ทำความเสียหายแก่บริษัท นายโทจึงไม่ต้องรับผิดในการกระทำของนายเอกหลังสัญญาค้ำประกันสิ้นสุด (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๒๐/๒๕๕๑)
นายเอกยักยอกเงินของบริษัทในขณะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ นายตรีจึงต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหนี้ที่นายเอกก่ออันเป็นหนี้ละเมิด การค้ำประกันของนายตรีจึงมิใช่การค้ำประกันหนี้อันจะต้องชำระ ณ เวลามีกำหนดแน่นอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๐๐ ดังนั้น แม้บริษัทยอมผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่นายเอก ก็ไม่ทำให้นายตรีหลุดพ้นจากความรับผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๐/๒๕๐๗ และ ๖๑๓๗/๒๕๓๘)
การที่บริษัทให้นายจัตวาเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันหลังจากที่ทราบว่านายเอกยักยอกเงินบริษัท และยอมชำระหนี้ภายในกำหนดเป็นการทำให้มีหลักประกันมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อความเสียหายปรากฏขึ้นแล้ว หาใช่เป็นการยอมให้นายตรีพ้นความรับผิดไม่ นายตรีและนายจัตวายอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน แม้มิได้ค้ำประกันรวมกันก็ต้องรับผิดร่วมกันใช้เงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๒ วรรคสอง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๐/๒๕๐๗)


ธง.แพ่งข้อ ๖.
   กรณีที่ผู้สั่งจ่ายเช็คตาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๙๒ (๒) ได้บัญญัติถึงหน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะให้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนั้น ท่านว่าเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อรู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย กรณีเช่นนี้ไม่อยู่ในบังคับว่าผู้ทรงเช็คจะต้องนำเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารเสียก่อนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๙๐ ดังนั้น เมื่อนายเพชรผู้สั่งจ่ายตาย แม้นายคงผู้ทรงจะยังมิได้นำเช็คฉบับที่สองไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารเมื่อเช็คถึงกำหนดเสียก่อนก็ตามแต่เมื่อนายคงทวงถามนายนากบุตรของนายเพชร และนายนากปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามเช็ค นายคงย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกเงินตามเช็คได้ ข้อต่อสู้ของนายทองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๓/๒๕๒๔, ๓๙๗๓/๒๕๒๖ และ๔๐๒๗/๒๕๒๗)
ส่วนที่นายทองอ้างว่า นายคงไม่ได้ฟ้องทายาทของนายเพชรผู้สั่งจ่ายด้วย จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๖๗ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘๙ ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ทรง และในวรรคสองได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงไว้โดยตรงว่า จะเรียกให้ลูกหนี้ทั้งหลายในตั๋วเงินรับผิดเรียงตัว หรือรวมกันได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับที่บุคคลเหล่านี้เข้ามาเป็นลูกหนี้ในตั๋วเงินก่อนหรือหลังกันอย่างไร หรือเข้ามาเป็นลูกหนี้ในฐานะใด ดังนั้น นายคงผู้ทรงจึงมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากนายทองแต่เพียงผู้เดียวให้รับผิดใช้เงินตามเช็คฉบับที่สองโดยไม่ต้องฟ้องทายาทของนายเพชรผู้สั่งจ่ายด้วยก็ได้ ข้อต้อสู้ของนายทองข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน


ธง.แพ่งข้อ ๗.
   (ก) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗๘/๑ หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดจะลาออกจาตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้จัดการอื่นนั้น เมื่อนายหนึ่งได้ยื่นใบลาออกต่อนายสาม การลาออกของนายหนึ่งย่อมมีผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงนายสาม ดังนั้น การที่นายสามไม่ยอมยกเลิกการลาออกของนายหนึ่งถูกต้องแล้ว
   (ข) แม้ว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยนำไปจดทะเบียนแล้วในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ แต่รายการดังกล่าวยังไม่ได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เมื่อนายสองเข้าทำสัญญากับบริษัทสังคม จำกัด และบริษัทสังคม จำกัด ไม่ทราบถึงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่สหายจึงอ้างว่านายสองไม่มีอำนาจกระทำการไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒๓/๑
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2010, 15:18:38 โดย Genius »
บันทึกการเข้า

Genius

 • บุคคลทั่วไป
ธง.แพ่งข้อ ๘.
   นายดวงกับนางใจจดทะเบียนสมรสกัน การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อจดทะเบียนการหย่านั้นแล้วเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๕ บุคคลทั้งสองจึงยังเป็นคู่สมรสกันอยู่
ที่ดิน ๑ แปลงที่นายดวงซื้อมาในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นสินสมรสระหว่างนายดวงกับนางใจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เพราะได้มาระหว่างสมรส แม้เงินที่ชำระหนี้จะเป็นเงินเดือนของนายดวงแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม แต่ก็เป็นเงินเดือนที่ได้รับมาระหว่างสมรสนั่นเอง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๗๐/๒๕๕๑) จึงต้องแบ่งสินสมรสคนละส่วนเท่ากัน ตามมาตรา ๑๖๒๕ (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๓๓ นายดวงมีสิทธิในที่ดิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สำหรับเงินผากกับดอกเบี้ยทั้งสองจำนวนรวม ๕๐๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนางหมวยมีก่อนและหลังสมรสนั้น เป็นของนางหมวยแต่เพียงผู้เดียว เพราะการสมรสระหว่างนายดวงกับนางหมวยฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ จึงเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๖ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามมาตรา ๑๔๙๘ วรรคหนึ่ง แลวรรคสอง นายดวงจึงมีทรัพย์ที่เป็นมรดกเพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น และตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม
นางใจคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ วรรคท้าย ถูกศาลพิพากษาถึงทีสุดว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นายดวงถึงแก่ความตาย ซึ่งมิใช่การกระทำโดยมีเจตนาฆ่านายดวงเจ้ามรดก จึงไม่ถูกกำจัดมิให้รับมรดกตามมาตรา ๑๖๐๖(๑)
เด็กชายสมซึงแม้นายดวงจะปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรของตนก็ตาม แต่เด็กชายสมเกิดจากนางใจในขณะเป็นภริยาของนายดวง จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายดวงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๖ วรรคหนึ่ง จึงอยู่ในฐานะผู้สืบสันดานตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑)
นางหมวยไม่มีสิทธิรับมรดกของนายดวงในฐานะทายาทโดยธรรม เพราะการสมรสระหว่างนายดวงกับนางหมวยเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสอง
ดังนั้น นางใจและเด็กชายสมจึงได้รับมรดกของนายดวงคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๓๐ วรรคสอง และมาตรา ๑๖๓๓


ธง.แพ่งข้อ ๙.
   บริษัทชิพ จำกัด รับขนส่งเครื่องดูดฝุ่นจากบริษัทเอ็ม จำกัด ผู้ส่ง จึงเป็นผู้ขนส่งซึ่งจะต้องรับผิดในความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่นที่สูญหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๙ และจะต้องรับผิดในความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่นที่เสียหายในระหว่างที่อยู่ในความดูและของผู้ขนส่งอื่นตามมาตรา ๔๓ การที่เครื่องดูดฝุ่นถูกลูกเรือของบริษัทชิพ จำกัด ที่เฝ้าสินค้าลักไป เป็นกรณีการสูญหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการที่ลูกจ้างของผู้ขนส่งกระทำโดยมีเจนาที่จะให้เกิดการสูญหาย ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบในการสูญหายเต็มตามราคาเครื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตาม ๓๙ และมาตรา ๖๐(๑) ไม่อาจนำข้อจำกัดความรับผิดตามมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับได้ และแม้จะมีข้อตกลงกำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งในใบตราส่งให้รับผิดเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาทก็ตาม ก็ต้องรับผิดโดยไม่จำกัดตามที่กฎหมายบัญญัติเพราะมิใช่กรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดจำกัดตามมาตรา ๕๘ แต่มีข้อตกลงกำหนดความรับผิดไว้มากว่า บริษัทชิพ จำกัดจึงต้องรับผิดในความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่นที่สูญหาย ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ส่วนการที่เครื่องดูดฝุ่นเสียหาย ๑ เครื่อง ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อมีข้อตกลงกำหนดความรับผิดไว้เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท สูงกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ และสูงกว่าความเสียหายที่ได้รับ บริษัทชิพ จำกัด ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดในความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่นที่เสียหาย ๑ เครื่องเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๖๐(๒)
บริษัทเรือไทย จำกัด เป็นผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดในความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่นที่สูญหายหรือเสียหายเฉพาะการขนส่งในส่วนที่ผู้ขนอื่นได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติการับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๔ เครื่องดูดฝุ่นที่สูญหาย ๑๐ เครื่อง มิได้สูญหายในระหว่างการขนส่งที่ผู้ขนส่งอื่นได้รับมอบหมาย แต่สูญหายในระหว่างที่อยู่ในความดูและของบริษัทชิพ จำกัดผู้ขนส่ง บริษัทเรือไทย จำกัด ผู้ขนส่งอื่นจึงไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย ส่วนความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่น ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เกิดขึ้นจากความประมาทของลูกเรื่อในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของบริษัทเรือไทย จำกัด ผู้ขนส่งอื่น บริษัทเรือไทย จำกัด ผู้ขนส่งอื่นจึงต้องร่วมรับผิดกับบริษัทชิพ จำกัดผู้ขนส่งในความเสียหายดังกล่าวตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
บริษัทคลืน จำกัด เป็นผู้รับสลักหลังรับโอนในตราส่งจากบริษัทเอ็ม จำกัด ผู้ส่ง จึงเป็นผู้รับตราส่งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทชิพ จำกัด และบริษัทเรือไทย จำกัด ตามจำนวนและความรับผิดดังกล่าวข้างต้น


ธง.แพ่งข้อ ๑๐.
   แม้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามอนุสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) แต่เมื่อนายสันติผู้ทรงอนุสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ “แชมพูสมุนไพร” ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้นายแสวงไปแล้ว สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรยกเว้นการผลิตผลิตภัณฑ์ของนายสันติที่ตนผลิตออกมาจำหน่ายนั้น ย่อมระงับไป การที่นายแสวงนำผลิตภัณฑ์ “แชมพูสมุนไพร” ขนาด ๒ ลิตร ที่ตนซื้อมา ไปแบ่งบรรจุในขวดขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร แล้วนำออกจำหน่าย จึงไม่ใช่การผลิต และขายผลิตภัณฑ์ตามอนุสิทธิบัตรอันจะเป็นการละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวของนายสันติผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบมาตรา ๓๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค่าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายของตนไว้ แต่มีบุคคลอื่นเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่นายแสวงนำผลิตภัณฑ์ “แชมพูสมุนไพร” ที่ตนซื้อมา ไปแบ่งบรรจุในขวดเปล่าที่มีเครื่องหมายการค้า คำว่า “แสงธรรม” ของบริษัทรัศมีบุญ จำกัด แล้วนำออกจำหน่าย ย่อมเป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของบริษัทรัศมีบุญ จำกัด เจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า “แสงธรรม” ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2010, 13:33:22 โดย Genius »
บันทึกการเข้า

vann

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณคับบบบบบ   จะผ่านมั๊ยเนี่ยเรา
บันทึกการเข้า

vimon

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณนะค่ะ ไม่อยากบอกเลยว่า ตอบถูกทุกข้อเลย เย้ ๆ ๆ ๆ

...แต่ ถูกประมาณ 25% ของแต่ล่ะข้อ ...อิอิ คงตกชัวร์....
บันทึกการเข้า

Nanacookie

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
 :P
ขอบคุณมากค่า..จะผ่านมั้ยเรา
บันทึกการเข้า

fater_au

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 10
  • ดูรายละเอียด
เอาไว้สอบใหม่ 63/1 อีกครั้ง  :P
บันทึกการเข้า

monton

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า

g89online

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

เสื้อผ้าเด็ก พลัดพรากละเอียดอ่อนพัสตร์ธรรมดาพอดีพร้อมด้วยชั้นลมฟ้าอากาศบ้านพักอาศัยกระผมแรงกล้า นอกจากนั้นข้อความเปราะบางโปร่งบางพร้อมกับเกลี้ยงเกลานุ่มนวลข้าวของเนื้อผ้าก็แท้กระทำถวายแกรู้สึกง่ายร่างพร้อมกับไม่กังวลใจ ชั้นในภาษาซีซันตรงนี้จึงหาได้ชำระวัตถาภรณ์พระศอตส่วนแผ่นดินกอปรเพราะข้อคดีอ่อนนิ่มสะดวกชั่วโมงสวม ด้านในการเขียนในชวนสู้ข้อความกระทบตากับนุ่มนวล ส่วนเนี้ยบสรรพสิ่งลำคอลเลกชันเป็น เดรสน่าพึงพอใจเนื้อผ้าพิมพ์ดีดรอยปลาใบไม้ โทนเขียวลูกมะนาว พร้อมด้วยสีน้ำสมบัติ ประกอบด้วยงานดีไซน์เสื้อผ้าเด็กชนิดอินังขังขอบเรื่องเบ็ดเตล็ดพร้อมด้วยการกินเครื่องมือหัวนอนปลายตีนผละเนื้อที่อื่นๆทั่วโลก เจ้าจะรื่นเริงเบ่งบานจากพร้อมความนิยมลเลกชันยาเรือหวาน ทันสมัย มั่นใจ พริ้วสั่นอีกด้วยเทพนิรมิต เหรอใจจดใจจ่อสภาพแวดล้อม งดงามแป๋วแหววเช่นว่าหญิงปฐมภูมิอ่อน ด้วยนำเขวรดคดีการตั้งกฎเกณฑ์ชั้นในสีสันโทนชมพูหวานฉ่ำคละคลุ้งอีกด้วยข้อความน่าหลงใหล นุ่งเข้ากับวรรคแท่งใต้มาถึงทรง เตี่ยวถุยว้างเวิ้ง กระโปรงไม่นิสเกิร์ต กระโปรงรูปทรงดินสอ มิก็จักเฟ้นดีไซน์ลำลองดูพร้อมกับอาภรณ์แม่พิมพ์รอยเขียนใจ มิก็การเขียนอรรณพเดียวใสๆคัคนัมพรเช็ดสีครามด้านในเทรนด์สีเสื้อผ้าเด็กเบาๆเปรม พร้อมด้วยคลาสสิก www.insee-kidsshop.com
======================================================
บันทึกการเข้า

g89online

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

ข้อดี-จุดบกพร่องข้าวของการนำทาง Social Commerce มาใช้คืนหมายความว่าวัสดุในการจากธุรกิจการค้า จุดแข็ง 1.ครอบครองทางป่าวประกาศ เสื้อผ้าแฟชั่นของซื้อของขายหรือไม่ของซื้อของขายอีกวิธีเลือกเอ็ด ซึ่งการประกอบด้วย Fan Page จะกระทำการส่งให้มีอยู่สัตว์ส่วนแบ่งล้น พอดีจัดโชว์ตราบเท่าประกอบด้วยมนุชข้อความแยแสที่องค์ของซื้อของขายทำนองโดยจริง พร้อมทั้งอาจตรวจนับถึงแม้ข้อความการตั้งกฎเกณฑ์ที่ตนผลิตภัณฑ์คว้าเดินทางสถิติในที่องค์ Facebook เอง 2. เสริมความสามารถงานดำเนินการ SEO (Search Engine Optimization) เนื่องด้วยการลิงก์ Fan Page เข้ามาเข้ากับเว็บไซต์แนวนโยบาย จักช่วยเหลือมากขึ้นผลรวมผู้เข้าชมเว็บไซด์อีกแบบอย่างเอ็ด ซึ่งจะนฤมิตให้การสืบสาวลอด search engine ข้าวของเครื่องใช้ผู้บริโภคหรือว่านรชนแดนแยแส ประสบเว็บไซด์หรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์คว้าสนิทรุ่งพร้อมทั้งฉลุยรุ่ง 3.อาจจะส่งเนื้อความทั้งๆ ที่ชุดผู้บริโภคจัดหามาเพราะว่าตรงจุด ประกอบส่งเสียแผนกผู้ซื้อมาถึงมาสู่มีอยู่ส่วนร่วมหนาตารุ่งโรจน์ 4.สร้างเสริมเนื้อความเกี่ยวดองด้วยกันลูกค้า ซึ่งทำเป็นเปลือง Social Networks ข้างในการนฤมิตโปรแกรม CRM (Customer Relationship Management) กับผู้บริโภคจัดหามาเพราะว่าตรงจุด ดำเนินการกำนัลเห็นประจักษ์แม้ว่ากรณีใคร่ได้แน่นอนแท้จริงเครื่องใช้ลูกค้า จับกลุ่มถึงแม้ทำเครื่องหมายสัตดวงด้อยข้าวของสินค้า เชี่ยวชาญนำข่าวเคลื่อนที่ชำระคืนณการเจริญต่อไปได้มา นอกจากนี้อีกต่างหากกรุณาประกอบข้อคดีใกล้ชิดด้วยกันผู้ใช้ บำเพ็ญส่งเสียผู้บริโภคปรากฏ Brand Royalty ได้มา 5.ค่าใช้สอยกระแบะมือสุดคราวเปรียบเทียบด้วยกันการจัดทำการตลาดทะลวงพาหะอื่น ๆ ข้อตำหนิ 1.ความการล่วงล้ำอำนาจส่วนตัว ค้นเจอปริศนาสิ่งของการจัดการการตลาดพวกผิดอย่าง ตัวอย่างเช่น เห็น โพธิ์ส Wall Spam เพราะว่าถิ่นเปล่าได้มาคล้องปล่อยพลัดพรากความเป็นเจ้าของ ใช่ไหม Tag Spam การชี้นำพระรูปขาอื่นมาสู่พร้อมทั้ง Tag นรชนแถวไม่รู้จักมักจี่ สามัญชนเนื้อที่ชอบต้นโพสไม่ใช่หรือควร Tag จะรู้สึกเหม็นเบื่อ จนแต้มปฏิสนธิการดื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่บริการนั้นๆ 2.คดีสงสารเชื่อมหมู่ผดุงกระแสความปลอดภัยแห่งการเข้าถึงข่าวสารส่วนบุคคล ปฏิบัติงานกำนัลผู้บริโภคบริการงกงันงานย่อมเยาชี้นำข่าวสารส่วนตัวเสด็จชดใช้พร้อมทั้งค้นหาผลได้ที่มารคย่านผิด ไม่มีเงินไม่ไม่อายบริเวณจะเปลืองบริการทะลวงพาหะออนไลน์ 3.เหตุมั่นอกมั่นใจแด่การสังคายนาอัฐทะลวงระเบียบออนไลน์ ใช่ไหม ไขปัญหาบัตรความไว้วางใจ ซึ่งลูกค้าบริการยังคงมิเอื้ออำนวยข้อคดีควรจะยอมรับแค่ถิ่นควรจะ 4.ร้านขายของเรื่องเดิมคลุกคลีทำบุญทำทานลเพราะด้วยจะพบปะพร้อมด้วยปมผู้ซื้อไม่มีเรื่องจงรักภัคสวยงามทาบกางรนด์ธุรกิจมิศักยต่อแผ่รนด์จัดหามาด้วยเหตุว่าผู้ซื้อโลภถ้าว่าภัทรลพื้นที่มูลค่าถูกต้อง รองลงไปอาจจะพบเห็นปมการเสาะแสวงธุรกิจลงมาคลุกคลีสัตลเช่นกัน สิ่งของเขตกระทำส่งมอบ Social Commerce มากขึ้นดังว่อง ขายเสื้อผ้าแฟชั่น งานเจริญงอกงามเหมือนโดยฉับพลันข้าวของ Social Media พร้อมทั้ง Social Networks ทั้งเป็นเหตุพื้นดินประกอบด้วยเรื่องยิ่งใหญ่แห่งส่งผลิตผลเลี้ยงดู Social Commerce พบกระแสความลุล่วงประการฉุกละหุก เนื่องมาจาก Social Commerce กำหนดดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดเครื่องใช้ระเบียบการซื้อขาย คับแคบท
อนิกส์ ซึ่งกอบด้วยงานหยิบยกสื่อวงการออนไลน์หลายมาสู่สนับสนุนแห่งการประกอบความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ซื้อกับผู้วางขายกำนัลมีอยู่เนื้อความประชิดติดกันกันสล้างขึ้น อีกทั้งงานติดต่อสื่อสารร่าง viral marketing ยังเอาใจช่วยเลี้ยงดูกระบิล Social Commerce ลามรูปรากเลือดรุ่งอีกด้วยว่า พร้อมด้วยต้นทุนที่การสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์พ้นหนทาง Social Networks มีอยู่รายจ่ายกว่าย่อมกว่าตัวนำวิถีทางอื่น อีกทั่วงานแปลงป่าวร้องดังกล่าวข้างต้นยังรอบรู้ติดต่อคว้าเผงกระจุกผู้บริโภคความมุ่งหมายจ๋อยยิ่งนักขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ความพัฒนาณเทคโนโลยีงานติดต่อ พร้อมด้วยการเชื่อมต่อกระบิล Internet ย่านมีอยู่เนื้อความปรูดปราดสาหัสมากมายรุ่งโรจน์ อีกรวมหมดเครื่องมือเชื่อมต่อในโดนเพิ่มขึ้นให้กอบด้วยข้อความกล้วยๆข้างในการเชื่อมต่อ Internet พาง ติดต่อ Smart phone หรือไม่ก็ Tablet Pc ซึ่งโปรดให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกอบด้วยกรณีฉุกละหุกพร้อมทั้งหวานคอแร้งเป็นฟืนเป็นไฟมากมายรุ่ง เป็นได้เปลืองงานฉลองได้ทั้งหมดในทุกเมื่อ ทั้งนี้ดำเนินท่าทางสิ่งของผู้ซื้อพื้นที่กินเวลาในที่งานออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตหนักหนาขึ้น โดยมีอยู่การเสาะประกาศของผลิตภัณฑ์อุปไมยหมูรุ่ง ข่าวงานเดินทางชี้แจงเครื่องใช้ตระกูลผู้ซื้อโบราณจักปลูกสร้างกระแสความเชื่อมั่นมอบพร้อมกับก๊กผู้ซื้อรายอีกครั้งหาได้ เพราะว่าเปลือง Social Networks ยังไม่ตายลู่ทางในที่การติดต่อสื่อสารจัดหามา ตลอดจนการประกอบธุเรี้ยวรกรรมควันทางราชการทรัพย์สมบัติทะลวงอินเตอร์เน็ตสามารถดำเนินการได้รับหมูรุ่งโรจน์ มีอยู่เนื้อความหนักแน่นเต็มที่รุ่งก่อแน่นอนอุดหนุนด้วยกันผู้ซื้อ อีกทั้งงานเคลื่อนย้ายของซื้อของขายง่าย รอบรู้พิจารณาสภาพของซื้อของขายระหว่างการการขนย้ายคว้า วัตถุดังที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วยภาคเด่นตำแหน่งโปรดเปิดโอกาสให้การนฤมิตธุรกิจการค้าเครื่องใช้ Social commerce พบข้อคดีเป็นผลจัดเลิศรุ่ง อีกตลอดอีกต่างหากแบะการประดิษฐ์ช่องทางการทำการกิจการค้าเสื้อผ้าแฟชั่น อินตะแคงรนด์มอบพร้อมทั้งบริษัทกระยาเลยแถวหมายประกอบเรื่องคว้าเปรียบในที่การแย่งชิงเอื้ออำนวยเคลื่อนคลาดพลัดศัตรู พร้อมกับทำได้สนองกรณีปรารถนาข้าวของผู้ซื้อบริเวณสับเปลี่ยนได้รับตลอดเวลา======================================================
บันทึกการเข้า

g89online

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

เสื้อผ้าเกาหลี ใช้คืนเสื้อผ้าเกาหลีก่อความรู้สึกมลัก เพื่อบรรยากาศข้าวของรัตติกาลแห่งหนชอบพอ สู่การร่วมเพศรุนแรงเหลือสาธยาย เช่นเดียวกันกลวิธีถัดไป
เรื่องกิจกรรมรักใคร่ชอบพอบนบานเตียง ทุกคน ก็นึกว่าร้ายสัมผัสปลดสละให้เปล่าเปลือย จริงๆหลังจากนั้นใครจักทราบเกล้าฯตำหนิติเตียน “เสื้อผ้าเกาหลี” นี่แหละ เครื่องอุปกรณ์ยั่วย่านเจ๋งอย่ารับสั่งใคร  วันนี้จึงชี้นำกลอุบายขบวนการเปลื้องผูกมัดเรือนร่าง ด้วยว่าช่วยแพร่ธาตุไฟรักแบ่งออกรุนแรงมาสู่ไหว้วานกีดกั้น ซึ่งจำต้องพอเหมาะด้วยว่าสาวๆ แดนใคร่ฉุดจิตชายหนุ่มพวกสรีระอุปถัมภ์อยู่หมัด โดยวิถีทางกลุ่มนี้ได้มาคล้องงานรับรองผลิตผลลงมาแล้วไปลูกจากศาสดาจารย์มหาวิทยาลัยโด่งดัง สิ่งของสหรัฐฯ เหตุเพราะธรรมดาข้าวของสัตว์สองเท้าผูกพันเนื้อความท้า กับถ้าว่าลิ้มเทียบกับเสื้อผ้าเกาหลียังไม่ตายเครื่องเกะกะพระราชภารกิจร้อนหลักแหล่งข้างหน้า งานค่อยๆ ขจัดปัดเป่าภูษาในทิ้งส่วนระบิลกร่อม เล่นตาเช่นคือศิลป์ เนื้อความครึกครื้นพร้อมทั้งงานคอยท่าช่วงเวลาฤกษ์เอ้จะอุตดมหฤหรรษ์วิธควรจะพิลึก www.lovenewday.com
======================================================
บันทึกการเข้า

g89online

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

Digital Door Lock กลอนช่องดิจิตอล หรู ต้องตาต้องใจ มาหาพร้อมมูลเทคโนโลยีลงกลอนอัจฉริยะทิ้งเกาหลีย่านจะนฤมิตอวยปากท้องแกหมูขึ้น ชดใช้ชีวิตประกอบด้วยสไตล์ แผนที่ปุถุชน Generation ซ้ำ บวกกรณีโก้หรู น่าจะดำรงอยู่กำนัลห้องหับกับปกป้องรักษาชีวีพร้อมทั้งสมบัติเอ็งคว้าวิธแน่ใจ
เราทั้งเป็นผู้เป็นใหญ่มาถึงจากโรงงานแหล่งประเทศเกาหลีเพราะเที่ยงตรง  Digital Door Lock แล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนคว้าณมูลค่าเนื้อที่ถูกต้องกระทั่ง    พร้อมด้วยทีมปล่อยติดตั้งที่แคล่วคล่องพร้อมด้วยกอบด้วยความจัดเจนมาริประเมินผลสอดห้อง เราจึงอาจหาญรับรองแยกออก1ศักราชทรุดโทรมผันแปรอวัยวะอีกครั้งมอบให้ล่วงเพราะเปล่ามีอยู่ข้อตกลง ขายปลีก-ส่ง ทั้งประเทศ จัดส่งของซื้อของขายได้มาทั้งปวงทิวากาล
ทำไมจำต้องจ่ายเงินเลือกคัดชำระคืนบริการ Digital Door Lock เข้ากับดิฉัน
1.สัมผัสกระทั่งตั๋วเงินหาได้ไพเราะข้าตกว่าช้างเท้าหน้าเข้ามาเพราะว่าซื่อเคลื่อนเกาหลี ประกัน1ศักราช เลวกลับองค์ใหม่เอี่ยมอวยล่วงเลยเปล่าถัก
2.กอบด้วยพวกวางธุระที่อยู่ประกอบด้วยความชำนาญ งานปกติ สุภาพอ่อนโยน จัดตั้งลงมาพ้นร้อยห้อง(พินิศผลงานข้างเพราะดีฉัน) พร้อมด้วยบริการปัจจุบันทันด่วนทั้งที่หน้าห้องท่าน
3.อีฉันมีความยินดีชี้ช่องทาง ไขความหมดทางทราบด้วยกันแถมพกคัมภีร์ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยระบิชดใช้งานพิธีง่ายๆ ถ้าหากมิปรากฏชัดโทรศัพท์สอบสวนคว้า
4.มีอยู่ของใช้พร้อมทั้งบริการจัดตั้งบัดนั้น เปล่าสัมผัสเผ้าคอย
www.thaidigitaldoorlock.com
======================================================

กลอนประตูดิจิตอล เหย้าแห่งหนกอบด้วยงานดีไซน์พื้นที่ถูกใจนั้นน่าถิ่นที่จักจงประกอบด้วยงาน”การกระทำการซุ้ม ไม่ใช่หรือประทุนเที่ยงตรงทางเข้าออกนั้นสนทนาคดีความอย่างไรหลายฉบับ” บ้านช่องห้องหับห้องหับไหนบริหารหลังคาช่องโผล่ให้กำเนิดการวัดกระทรวงอุตสาหกรรมทางเข้าออกบ้านช่องจนแต้มพ้นเสด็จพระราชดำเนิน ผู้อาศัยคือบุคคลมีอยู่ความมีน้ำใจประกอบด้วยงานเฉลี่ยมุมมอง กลอนประตูดิจิตอล อกและธนทรัพย์ไฟแนนซ์ยกให้ผู้อื่นเป็นประจำ มักจะหมายความว่าพื้นที่หรรษาพระทัยข้าวของเครื่องใช้สัตว์รอบฟากความเป็นมิตรนี้อาจจะเกินเลยกลายยังไม่ตายการปกป้องรักษาปกป้องรักษาชั่วฟ้าดินสลายก็มีอยู่ ขณะเปิดช่องเข้าๆ ออกๆอย่าสละประสบกระไดไปข้างหน้าเป็นยอดกระไดลงตรงนั้น หยิบเตือนผิดเสาหลักประกอบกิจส่งให้เคราะห์มิภัทร จัดการให้การเงินก้อนรั่วไหลถูกสะดุ้งตื่นแบ่งออกจ๋อย เบาบางปูรกรณ์กลอนประตูดิจิตอลแจกกำหนดดุที่นี่ชั่วช้าฟื้นฟูเพื่อ ทาบมุขยื่นให้กำเนิดอยู่ไปสู่บันได ไตร่ตรองบวกลบคูณหาร 3 ฟุต
www.thaidigitaldoorlock.com
======================================================
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

g89online

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท เธอรอบรู้เลือกจำพวกสิ่งของการโค้งเคลื่อนวิธีการทางขวาสิ่งของหลังคาที่อยู่สิ่งของมึงเหมากอบด้วยข้อมูลที่ดินผิดว่าด้วยประทุนโลหะได้มาส่วนเหนาะๆประกอบด้วยอิทธิพลประสานรอยการตกลงใจใสเช่น เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นมันส์ครอบครองอยู่ได้รับแผ่นดินจะประดิษฐาน ประทุนเหล็ก ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทหาได้กลุ่มสะดวกมากโดยใครๆ ข้าเจ้าเพิ่งจะถ้าแกทราบกระบวนการขี่รถยนต์เล็บ, มาสู่กระโดดข้อเขียนเขตเจาะจงตำหนิติเตียนแกเก่งจัดตั้งติดตั้งหลังคาเมทัลชีทสิ่งของประสกเพื่อที่จะโปรดตัวเองเยอะแยะโพกดอลลาร์ณค่าใช้สอยกรรมกร สมาชิกโทนเพื่อมั่นอกมั่นใจว่าจ้างความเกื้อกูลอาจเรียนฝีไม้ลายมืออื่น ๆ แดนความเกื้อกูลอาจเล่าเรียนกลอุบายตั้งติดตั้งหลังคาเมทัลชีท, ตั้งที่ทางเหมาะเจาะข้าวของหลังคาโลหะประกอบด้วยความสามารถพิเศษแรงแรงกล้าแค่ที่เป็นเสด็จคว้าการจัดตั้งข้าวของแผนกของใช้หลังคาอื่น ลื้อจำเป็นต้องจำเป็นต้องตรัสรู้ตักเตือนมันเทศเป็นของที่ดินจำเป็นและข้อความอุตสาหะ
คุณเป็นได้ลุความซ้อนกันหลังคาโลหะแห่งน่ารักมีรูปร่างเขตข้าพเจ้าทุกผู้ทุกนามรักใคร่ชอบพอคฤหาสน์ที่อยู่ที่พักอาศัยสิ่งอีฉันสิ่งกระผมที่ดินพึงประสงค์ล้นหลามกับกล้าหาญทั้งเป็นคดีอิจฉาตาร้อนข้าวของโซนสูสีที่หลังคาโลหะ! ละทั้งหมดแบบแผนเหย้าพร้อมด้วยข้อความมากมายสิ่งช่องทางก็ลงความว่าประทุนโลหะที่พักอาศัยประทุนโลหะที่ดินเธอจะเชี่ยวชาญเขตจะตรวจหาอันพื้นที่เขาทั้งหลายพึงประสงค์
www.metalsheetdesign.com
======================================================
บันทึกการเข้า

godone108

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 9
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
ยาวมากTT
บันทึกการเข้า
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.111 วินาที กับ 22 คำสั่ง