ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: รวมการบังคับคดีต่างๆ  (อ่าน 15190 ครั้ง)

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
รวมการบังคับคดีต่างๆ
« เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 18:01:22 »
     
  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ได้บัญญัติให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งในคดีครอบครัว ได้แก่ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการบังคับคดีต้องดำเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งศาลที่ออกหมายบังคับคดีต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล โดยหมายบังคับคดีอาจตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ยึด หรืออายัดทรัพย์ หรือให้ส่งมอบการครอบครอง หรือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นเรื่อง ๆ ไป ในการบังคับคดีตามคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นคำสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู (ระหว่างสามีภริยาหรือระหว่างบิดามารดากับบุตร) ซึ่งผู้มีหน้าที่ต้องให้ (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) จะต้องเป็นผู้ที่ถูกบังคับคดีตามหมายบังคับคดี ซึ่งค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยาหรือระหว่างบิดามารดากับบุตร โดยสามารถเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี และเมื่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการณ์ รายได้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้เพิกถอน ลด เพิ่ม หรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได้

     ในกรณีที่ศาลไม่พิพากษาให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแต่เพียงอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ในขณะนั้น หากพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป และพฤติการณ์ รายได้หรือฐานะของผู้เรียกร้องอยู่ในสภาพที่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู ผู้เรียกร้องอาจร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งในคดีนั้นใหม่ได้ ซึ่งค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นให้ชำระเป็นเงินโดยวิธีชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้ชำระเป็นอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่น ถ้าไม่มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ และศาลเห็นสมควรจะกำหนดให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่น โดยจะให้ชำระเป็นเงินด้วยหรือไม่ก็ได้ และในกรณีขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจะกำหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากที่คู่กรณีตกลงกัน หรือนอกจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้ เช่น ให้ไปอยู่ในสถานศึกษาหรือวิชาชีพ โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูออกค่าใช้จ่ายในการนี้ ซึ่งเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวออกหมายบังคับคดีแจ้งมายังเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะมาดำเนินการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีให้ โดยวิธีการบังคับคดีที่ปฏิบัติกันจะเป็นการขออายัดสิทธิเรียกร้องอันเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เช่น การอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ การอายัดเงินฝากในธนาคาร เป็นต้น การอายัดสิทธิเรียกร้องขอให้ชำระเงินจำนวนหนึ่ง หรือที่เรียกว่า “การอายัดเงิน” จะเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งห้ามบุคคลภายนอกที่ต้องส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา แต่ให้ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี ณ เวลา หรือภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 282 (3) มาตรา 310 ทวิ มาตรา 311 ซึ่งการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
 
     ตามปกติเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่สามารถอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการหรือลูกจ้างในหน่วยราชการได้ เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา286 (2) แต่เนื่องจากคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 หมวด 10 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว มาตรา 114 ความว่า “ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเพื่อชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพนั้น สิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามมาตรา 286 (1) (2 ) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีเป็นจำนวนตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวนบุพการี และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย”

     การอายัดเงิน ซึ่งเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือค่าเลี้ยงชีพในคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดจำนวนเงินที่อายัดตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่สามารถร้องขอให้ลดจำนวนเงินที่อายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ เนื่องจากอำนาจในการกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาจากฐานะทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย ดังนั้นหากลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวประสงค์จะขอลดจำนวนเงินที่ถูกอายัดจะต้องยื่นคำร้องต่อศาล พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งศาลเท่านั้นจะเป็นผู้พิจารณา เมื่อเทียบกับในคดีทั่ว ๆ ไป เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหนังสืออายัด หรือออกคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามมาตรา 286 (1) และ (3) เช่น เงินเดือน หรือค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงชีพ เงินรายได้ต่าง ๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินที่อายัดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรค 2 วรรค 3  หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้แทนยื่นคำร้องขอลดการอายัดเงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใต้หลักกฎหมายของมาตรา 286 วรรค 2
หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่ามีเหตุอันควรก็จะมีคำสั่งลดการอายัดให้ หากจำเลยขอลดอายัดเป็นจำนวนมาก (เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนที่แจ้งอายัด) และไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีจะสอบถามเจ้าหนี้ (โจทก์) ก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ โดยให้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนด หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือผู้แทนแถลงไม่คัดค้าน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาลดอายัดตามความประสงค์ของจำเลย หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้แทนไม่มาแถลงภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะพิจารณาว่าสมควรจะลดอายัดให้หรือไม่เพียงใด แล้วพิจารณามีคำสั่งลดอายัดให้ต่อไป หากเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรลดอายัดจะมีคำสั่งยกคำร้อง และหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดในการอายัดหรือ ลดการอายัด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรค 3 – 4

     ดังนั้น ในส่วนของการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และประกอบด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค่าอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในส่วนของการบังคับคดีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ.
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2010, 22:59:27 โดย หมอเค้ก »
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
เอามาฝากให้อ่านกันเป็นความรู้ค่ะ หรือใครมีข้อมูลความรู้อะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันกันได้นะคะ  :-[
บันทึกการเข้า

มังกร

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 3
 • กระทู้: 24
  • ดูรายละเอียด
 :D
ขยันจริงๆหมอเค้ก
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณค่ะ ถ้าอยากได้เรื่องใดเป็นพิเศษก็โพสมาฝากไว้แล้วกันนะคะ ถ้าไม่เกินความสามารถของหมอ หมอก็จะหาเอามาลงให้ค่ะ  ::)
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
การบังคับคดีแพ่ง

     ในการบังคับคดีแพ่ง ศาลต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงาน กรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นใด เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อจัดการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(14) เจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

     ในส่วนกลาง เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอำนาจบังคับคดีในเขตอำนาจของศาล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นศาลจังหวัดมีนบุรี

     ในส่วนภูมิภาค เจ้าพนักงานบังคับคดีของสำนักงานงานบังคับคดีจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสาขา เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด นั้น

     เดิมเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานของศาล เมื่อศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีอย่างใดแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติตามจะอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลไม่ได้ แต่ปัจจุบันเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงไม่ใช่เจ้าพนักงานศาล (ทั้งนี้ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ราชกิจจานุเบกษา 11 ตุลาคม 2540 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม กำหนดให้สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่มิได้กำหนดให้กรมบังคดีเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 103 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2543) จึงจะใช้สิทธิคัดค้านหรืออุทธรณ์ฎีกาคำสั่งศาลได้หรือไม่ 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

     1. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือกักเรือของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนศาลจะมีคำพิพากษา เช่นนี้ศาลจะออกหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว หมายกักเรือ ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรือเรือของจำเลยไว้ เพื่อไม่ให้จำเลยยักย้ายถ่ายทรัพย์สิน

     2. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีอันเป็นการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดแพ้คดี และให้ฝ่ายแพ้คดี(ลูกหนี้ตามคำพิพากษา)ปฏิบัติการชำระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามฟ้อง หากเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยการบังคับคดีชำระหนี้เอาจากบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี (เจ้าพนักงานตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อจัดการอายัดทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายทอดตลาด และเอาเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือหากการชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นเป็นการส่งมอบทรัพย์สิน กระทำการ งดเว้นกระทำการหรือขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ศาลจะออกหมายบังคับคดีได้โดยการกำหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้น และกำหนดการบังคับคดีเพียงเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ทำได้โดยทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 276 วรรคท้ายอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

     1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกรณีศาลในคดีอาญามีคำสั่งให้ปรับนายประกันจำเลย ฐานผิดสัญญาประกันที่ทำไว้ต่อศาล โดยศาลจะออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจัดการยึดทรัพย์สิน ซึ่งนายประกันยื่นเป็นหลักประกันต่อศาล แล้วนำออกขายทอดตลาดนำเงินชำระค่าปรับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119)

     2. กฎหมายอาญา กรณีตามประมวลหมายอาญา มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ดังนี้ศาลจะออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจัดการยึดทรัพย์สิน ของจำเลยขายทอดตลาดนำเงินชำระค่าปรับ

     3. พระราชบัญญัติล้มละลาย ในทางปฏิบัติและระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะบังคับคดีกับทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ในคดีล้มละลายเองหรืออาจมีบันทึกเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดแทน

 ประเภทของการบังคับคดี

     ในการออกหมายบังคับคดี ศาลจะระบุเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 213 แห่ง ปพพ. และจะกำหนดสภาพแห่งการบังคับคดีเพี่ยงเท่าที่เปิดช่องให้กระทำทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี
 
     1. การยึดทรัพย์

     2. การอายัดทรัพย์

     3. การขายทอดตลาด

     4. การบังคับคดีขับไล่ , รื้อถอน

     5. อื่น ๆ เช่นการห้ามชั่วคราว การห้ามทำนิติกรรม จำหน่าย จ่าย โอน

การยึดทรัพย์

การยึดทรัพย์มีอยู่ 4 ลักษณะดังนี้คือ
     
1. การยึดทรัพย์ตามความหมายบังคับคดีรวมถึงการยึดทรัพย์ตามหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว ทั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง จะยึดทรัพย์อื่นไม่ได้

2. การยึดทรัพย์ข้ามเขตอำนาจศาล

3. การยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีของศาลอื่น เป็นการบังคับคดีแทน

4. การยึดทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแทนศาลต่างจังหวัด

สังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่การบังคับคดี ได้แก่     

1. เครื่องใช้สอยส่วนตัว เช่นที่นอน เครื่องใช้ครัวเรือน รวมกันเป็นเงินไม่เกิน 5,000 บาท หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาประสงค์จะได้รับการยกเว้นเกินกว่าที่กำหนด ต้องไปร้องต่อศาล

 2. ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องใช้ต่าง ๆ ดังนี้กฎหมายกำหนด ยกเว้นให้ในจำนวนเงิน 10,000 บาท หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาประสงค์จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ใดที่มีจำนวนเงินเกินกว่าที่กำหนด ต้องไปร้องต่อศาล

3. ทรัพย์สินที่มีไว้ใช้แทนอวัยวะ ต่าง ๆ เช่น แขนขาเทียม

4. ทรัพย์สินที่เป็นของวงศ์ตระกูล เช่น สมุด หนังสือประจำตระกูล เป็นต้น

การอายัดทรัพย์

ตามลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีมี 2 กรณี คือ
     
1. การอายัดสิทธิร้องขอให้ชำระเงิน จำนวนหนึ่งหรือเรียกว่าการอายัดเงิน
     
2. การขอให้งดหรือห้ามจำหน่าย จ่ายโอน หรือ ทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเรียกว่า การอายัดห้ามโอน

 
การบังคับคดีในการฟ้องขับไล่ รื้อถอน

เมื่อศาลมีคำสั่งให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ครอบครองทรัพย์ ดังกล่าว
     
1. กรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกศาลพิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไปจากที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
     
2. กรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง

การจำหน่ายทรัพย์

การขายทอดตลาดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องตรวจสำนวนก่อนว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ ป.วิ.พ. มาตรา 303 และมาตรา 304

1. ได้มีการแจ้งการยึดทรัพย์ให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287
     
2. ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ได้มีการแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

     ในการบังคับคดีนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจตามหมายบังคับคดีของศาลที่มีเขตอำนาจที่สำนักงานบังคับคดีตั้งอยู่เท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอำนาจในการบังคับคดีแทนตามหมายบังคับคดีที่ออกโดยศาลอื่นได้เช่นกัน .....


 
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 12:50:12 »
To setup and install your 123 HP printer go to
To setup and install your 123 HP printer go to https://sites.google.com/a/printer123hp.com/123hpcomsetup/ for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website https://sites.google.com/a/printer123hp.com/123hpsetup/ . We’ll help you download the right HP printer software and drivers.To setup and install your 123 HP printer go to https://sites.google.com/a/printer123hp.com/123hpcomsetupdownload/ for mac .
 https://sites.google.com/a/printer123hp.com/123hpcomsetup/ for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website https://sites.google.com/a/printer123hp.com/123hpsetup/ . We’ll help you download the right HP printer software and drivers.To setup and install your 123 HP printer go to https://sites.google.com/a/printer123hp.com/123hpcomsetupdownload/ for mac .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 12:55:58 »
To set up your HP printer, download and install HP printer software from here https://sites.google.com/a/printer123hp.com/setup/ . HP printers are compact and durable, ready to deal with your print needs. Set your printer setup from HP to begin. The entire data referenced in this regard is straightforward and simple.To setup and install your 123 HP printer go to https://sites.google.com/a/printer123hp.com/setuphpprinter/ for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website https://sites.google.com/a/printer123hp.com/setup123hp/ .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 12:57:12 »
Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the https://sites.google.com/printer123hp.com/123-hp-com-setup/ to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your https://sites.google.com/site/123hpsetupdownload . For installation of drives, you can take help of our website https://sites.google.com/site/123hpcomsetuprinter/
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 12:58:21 »
A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website  https://sites.google.com/site/com123hpsetupdownload/ . You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website https://sites.google.com/site/hp123hpcoms/ .To setup and install your 123 HP printer go to 123.hp.com/setup for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website https://sites.google.com/site/123hpcomsetup1018/ .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 12:59:42 »
The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Canon printer and go to the https://sites.google.com/site/sethp123hpcomsetups/ to download the Canon.com/ijsetup driver.A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website https://sites.google.com/site/myhpprintersetup123hp/ . You can visit this site to install https://sites.google.com/site/myhpprintersetup/ . you can take help from our website 123 hp printer setup.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:00:57 »
A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our https://sites.google.com/site/hphp123comsetuphp/ website. You can visit this site to install https://sites.google.com/site/my123hpcomsetup/. you can take help from our website https://sites.google.com/site/my123hpprintersetup/ .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:03:08 »
To fix wireless printer problems in Windows 10, you have to make sure that the printer is properly connected to the wireless network.Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the https://sites.google.com/site/comhp123setuphp/ to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your https://sites.google.com/site/hpprintersetup123hp/ . For installation of drives, you can take help of our website https://sites.google.com/site/printerssetup123hp/ .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:04:36 »
McAfee antivirus provides all-around protection by blocking unwanted threats, malware, the virus which can harm your computer, laptop, etc. To download, install McAfee visit https://sites.google.com/site/usmcafeecomactivate/ , follow the very easy process and https://sites.google.com/site/uswwwmcafeecomactivate/ with activation code with activation code.Install mcafee product without any hassle. We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/wwwmcafeeactivates/   for more details.

McAfee antivirus works as a shield of device. It protect against virus, malware, online threats etc. You can easily download, install and activate enter mcafee activation code products through https://sites.google.com/site/macmcafeecomactivate/ . When you will go with this link, you can follow the process of downloading, installing and activating https://sites.google.com/site/25mcafeecomactivate/ .Install mcafee product without any hassle. We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/wwmcafeecomactivate/   for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:06:05 »
Install mcafee product without any hassle. We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/25mcafeeactivates/   for more details.activate the McAfee product in your device. you may now visit https://sites.google.com/site/installmcafeeproduct/ to log in to your mcafee account and Enter the 25-digit alphanumeric code in the space provided.Allow for the activation to process. This might take a few minutes.You can now use your McAfee product on Windows.and you can visit our site https://sites.google.com/site/downloadmcafeeproducts/ for further information .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:07:54 »
install our antivirus to make your computer virus free , for download https://sites.google.com/site/aactivatemcafeecomactivate/ visit our site ,and see how to protect your pc from virus.McAfee antivirus provides all-around protection by blocking unwanted threats, malware, the virus which can harm your computer, laptop, etc. To download, install McAfee visit https://sites.google.com/site/25digitmcafeeactivationkey/ , follow the very easy process and https://sites.google.com/site/25digitmcafeecodeactivate/ with activation code with activation code.
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:10:08 »
Protect your devices from the virus. Scan and block viruses, and more, you can visit https://sites.google.com/site/25digitmcafeeactivationcodes/ for more information and enjoy  Total Protection features like web protection, password manager. Install mcafee product with this link https://sites.google.com/site/activatemcafeekeys/ . We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/25digitmcafeekeys/   for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:12:11 »
McAfee Total Protection is easy to use, works for Mac, PC & mobile devices & best  to stay safer online. Purchase our trustworthy antivirus software now! and download and install https://sites.google.com/site/mcafeeproductactivationkey/ for more details.activate the McAfee product in your device. you may now visit https://sites.google.com/site/25mcafeekeys/   to log in to your mcafee account and Enter the 25-digit alphanumeric code in the space provided.Allow for the activation to process. This might take a few minutes.You can now use your McAfee product on Windows.and you can visit our site https://sites.google.com/site/25mcafeecodes/ for further information .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:13:44 »
Activate the McAfee product in your device. you may now visit https://sites.google.com/site/mcafee25digitckeys/ to log in to your mcafee account and Enter the 25-digit alphanumeric code in the space provided. Allow for the activation to process. This might take a few minutes.You can now use your McAfee product on Windows.and you can visit our site https://sites.google.com/site/mcafee25digitckey/ for further information .Install mcafee product without any hassle. We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/25mcafeeproductactivation/   for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:15:51 »
McAfee antivirus provides all-around protection by blocking unwanted threats, malware, the virus which can harm your computer, laptop, etc. To download, install McAfee visit https://sites.google.com/site/mcafeeproductsactivate/ , follow the very easy process and https://sites.google.com/site/25downloadmcafeeactivate/ with activation code .Install mcafee product without any hassle. We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/mcafee25codes/   for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:17:01 »
To install, activate and redeem the Mcafee card on your PC, you must have a product key or https://sites.google.com/site/mcafeecomactivatemcafeecode activation code. If you have code, you enter mcafee activation code and if you have any problems redeeming your activation code, you can contact our team through this website https://sites.google.com/site/mcafeeactivatemcafee25digit/ and get the information Can.Install mcafee product without any hassle. We provide best installation service ,It protect against virus ,click here https://sites.google.com/site/mcafeemcafeecomactivate25code/   for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:22:01 »
Get started with https://sites.google.com/site/mcafeecomactivatemcafee25digit/ Product Key Security. Download mcafee with activation code and enter mcafee activation code. To get more information, visit the website given by us https://sites.google.com/site/mcafeemcafeeactivate25digit/ and learn about mcafee antivirus.Protect your devices from the virus. Scan and block viruses, and more, you can visit https://sites.google.com/site/mcafeemcafeecomactivatecode/ for more information and enjoy  Total Protection features like web protection, password manager.

mcafee antivirus is commonly used to identify and kill PC infections, mail worms, Trojan programs, and so on. mcafee enables your framework to be free from infection. For more information visit https://sites.google.com/site/mcafeecomproductcode/ here.Protect your devices from the virus. Scan and block viruses, and more, you can visit https://sites.google.com/site/mcafeemcafeecomactivate25digit/ for more information and enjoy  Total Protection features like web protection, password manager. for more details visit https://sites.google.com/view/activationmcafeecode/ .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:22:59 »
Mcafee antivirus acts as a shield of the device. It protects against viruses, malware, online threats, etc. You can download, install and activate https://sites.google.com/view/activationmcafeecom/   with activation code. mcafee antivirus provides protection from viruses, hackers, spyware and more harmful websites. If you want to protect your devices from harmful data, go to https://sites.google.com/view/mcafeecodeactivate/ and download mcafee antivirus.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:25:19 »
Roku Streaming Device, you can watch the biggest content of channels on your TV, mobile, laptop, etc at https://sites.google.com/site/setuprokulink/rokucom-link   . You can select your favorite channels with roku link put in code . Create your Roku account through the website given below.Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from https://sites.google.com/plus-roku.com/wwwrokucomlink/ with activation code store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from https://sites.google.com/a/plus-roku.com/roku-code-link/ . You will receive an activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:43:12 »
Roku gadgets are easy to set-up and simple to-utilize. They accompany a straightforward remote, and incredible highlights like Roku Search which makes it easy to discover what you need to watch https://sites.google.com/site/linkrokucode/ .Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from https://sites.google.com/plus-roku.com/rokucomlink/ with activation code store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from  https://sites.google.com/a/plus-roku.com/www-roku-com-link/ . You will receive an activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:50:58 »
Initiate Roku tv, go to https://sites.google.com/site/rokurokulinkcoderoku/ record enter Roku com connection code showed on Roku TV. My roku com connect not working utilize new Roku code .Sign in to your Roku account and then my roku link it . A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the activate https://sites.google.com/site/rokuproductkeycode/ .Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from https://sites.google.com/site/rokucomrokuroku/ with activation code store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from https://sites.google.com/site/wwwrokucoderoku/ . You will receive an activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:52:42 »
Norton web security is commonly used antivirus gives the least requesting to use and most intutive affirmation for your PC and your mobiles .present it and dismissal viruses,spyware,root-units, hackers.for more nuances visit: https://sites.google.com/site/nortoncomsetupdownload/ today. You can download, install and activate norton antivirus Without a Product Key . click https://sites.google.com/site/norton25digitproductkey/ and follow the https://sites.google.com/site/installnortonsetupcom/ for complete the process by
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:54:13 »
norton web security is consistently used antivirus gives minimal requesting to use and most intutive affirmation for your PC and your mobiles .present it click here : https://sites.google.com/view/setup-norton-com/ and imprudence viruses,spyware,root-units - , hackers.for more nuances visit: https://sites.google.com/site/wwwnortonsetupproductkey/   . norton antivirus is Gives the security programming for your PC, Mac, and phones.to install norton setup visit our site and https://sites.google.com/view/com-norton-setup/   click here .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:55:33 »
Antivirus is the need of PCs that makes them ailment free visit : https://sites.google.com/site/25productkeysnortonsetup/ and we are going to give you full help to get the best antivirus presented in your PCs and workstations. Download https://sites.google.com/site/httpsmynortoncomhome/   with us today. norton antivirus is Gives the security programming for your PC, Mac, and phones.to install norton setup visit our site https://sites.google.com/site/mynortoncomonboardhomesetup/ and click here .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:57:27 »
norton web security is generally utilized antivirus gives the least demanding to utilize and most intutive assurance for your PC and your mobiles .introduce it and disregard viruses,spyware,root-units - , hackers.for more subtleties visit  https://sites.google.com/site/productkeysnorton/ . Norton internet security is widely used antivirus https://sites.google.com/site/setupenrollnorton/ provides the easiest to use and most intutive protection for your computer and your mobiles .Install it and forget about viruses,spyware,root-kits, hackers. visit : https://sites.google.com/site/notroncomsetup/ for more details.

norton internet security is widely used antivirus provides the easiest to use and most intutive protection for your computer and your mobiles .install it and forget about viruses,spyware,root-kits -, hackers.for more details https://sites.google.com/site/nortoncomnortonsetups/ visit today. You can download, install and activate norton antivirus Without a Product Key . click https://sites.google.com/site/mnnortonsetup/ and follow the https://sites.google.com/site/enrollsnortoncom/ for complete the process by 
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:58:54 »
Norton Antivirus is one the most widely used and trusted anti-virus software in the world managing  It efficiently detects and removes viruses, worms, Trojans and countless other types of threats automatically, You can download, install and activate https://sites.google.com/site/nortonenterkeys/ and you can visit our site for more https://sites.google.com/view/nortonnortonsetup/ infromation .Norton security software is used broadly and it provides tha simplest ways to useand it is the most effective protection for yur pc's and computers. Install it in your PC's and stay free from viruses.Do visit for https://sites.google.com/view/comsetupnorton/ more details.You can download, install https://sites.google.com/site/nortonsetup0nortonsetup/ and activate norton antivirus Without a Product Key .
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 13:59:55 »
The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the https://sites.google.com/site/ijcanonsetupij/ printer and go to the installed Canon printer to download the https://sites.google.com/site/cijstartcanon driver. To get more and more information, visit our website https://sites.google.com/site/ijcanoncomijsetupsetup/ and get the information according to convenience .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:01:16 »
The Canon IJ Network Tool is a free application that allows you to set, view, or configure the printer's network settings that are connected through the network. For more information about this, you can visit our website https://sites.google.com/site/httpswcanonijsetup/ . And using the Canon printer service phone, you can get the complete installation of the https://sites.google.com/site/httpswwwcanonijsetup/ printer and go to the installed Canon printer to download the https://sites.google.com/view/startcanon/ driver.
Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the https://sites.google.com/site/canonijcanonscomijsetup/ printer and go to the installed Canon printer to download the https://sites.google.com/site/ijsetupcanonstarts/ driver. To get more and more information, visit our website https://sites.google.com/site/canoncomcanonijcanonsetup/ and get the information according to convenience .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:02:34 »
Download the Canon printer from https://sites.google.com/site/ijstartcannon3322/ and set it up on your device. Canon printers are all in one printer that facilitates print, copy and scan. And to download Canon ijsetup printer drivers you can visit our website https://sites.google.com/site/canonijcomcanonsetup/ . Canon printers are designed for personal and business use. To learn more about Canon printers, visit our website https://sites.google.com/site/wcanonijstartsetup/ and take advantage.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:03:52 »
Canon printer is the best printer out of all printers. Which allows for the best print, copy and scan. Canon printers are designed for personal as well as commercial use. You can visit the https://sites.google.com/site/canonijstartsetups/ website to download the Canon printer driver. To get rid of any type of problem related to Canon printers, you can contact our team at canon.com/ijsetup. For more information about Canon printers, you can visit https://sites.google.com/site/canonprinterssetup/ and get the information as per your convenience.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:05:11 »
Select the product of Office you like to download and install on the device. Press on the option. https://sites.google.com/site/25digitofficekeys/ and start downloading and installing the Office product on the device .Here you can get  https://sites.google.com/site/25digitofficecodes/ .we are giving full help to download office, salect the office product and click here https://sites.google.com/site/enter25digitofficekey/   for download and install office product.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:06:30 »
If you have a new and never used product key , then this product key can be used during activation process. Go to office.com/setup with product key and follow the on screen instructions and Enter your Ms office setup from https://sites.google.com/site/siteentersetupofficecomsetup/ to activate Office.How to login to https://sites.google.com/site/enter25digitofficekeys/ ?   if you want to proper information about https://sites.google.com/site/siteofficeenterofficecomsetup/ .Here is our website for your help so visit our site you will find a right way to operate MS office.

To activate the office setup, you need to redeem your office 25 digit product key which you will find in your registered mail ID. Through office setup you can download, install https://sites.google.com/site/siteproductkeyofficecomsetup/ . create a Ms office account to manage https://sites.google.com/site/sitecomofficecomsetupsetup/ and office 2019 subscription.Download and install and office setup from enter product key for office setup . log in and enter office 25 digit product key to activate your office product. if you are new user then you need to create a office account to get more benefits of sign in to https://sites.google.com/site/sitekeysetupofficecomsetup/ subscription.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:07:49 »
Microsoft Office install has required the removal of the previously installed version of your Office product on the device or system. install https://sites.google.com/site/siteofficekeyofficecomsetup/ for more details .Office 365 and other subscription offers the various features, install the office setup for protect your pc.We provide MS Office 365 setup and MS Office 2016 setup services. And our aim is to remove all the problems of your PC, laptop etc. You can visit our site https://sites.google.com/site/sitesetupkeyofficecomsetupkey/ for more information.Here you can get  Office 365 .we are giving full help to download office, salect the office product and click here for download and https://sites.google.com/site/sitecomofficecomsetupproduct/ .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:09:17 »
Webroot Antivirus is the fastest and easiest software to download, install and run. In addition, it automatically updates without slowing down your system. Because of which you always get the most protection. So we recommend you to download Webroot Antivirus. Webroot Antivirus detects online threats and blocks them quickly. You can install https://sites.google.com/site/installwebrootsafeproduct/ by visiting our website. And you can also download Webrot from windows 10 install webroot with key code . With Webrot's product you will be able to fully protect yourself online and offline. You want to https://sites.google.com/site/downloadwebrootproduct/ premium help and best technical team. Download weebroot antivirus from https://sites.google.com/site/downloadwebrootsafes/ to protect your device from harmful viruses and threats .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:10:41 »
To activate the webroot safe , you need to redeem your webroot product key  which you will find in your registered mail ID. Through https://sites.google.com/site/uswebrootcomsafe/   and webroot geek squad download you can download, install webroot . create a webroot safe account to manage webroot key code and https://sites.google.com/site/ukwebrootcomsafe/ activation code key subscription.Download, install and activate webroot with 20-digit keycode from webroot.com/install . You can https://sites.google.com/site/ukwebrootsafe/   installation, you can install and activate webroot during the installation process.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1518
  • ดูรายละเอียด
Re: รวมการบังคับคดีต่างๆ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มกราคม 08, 2021, 14:12:04 »
Webroot SecureAnywhere Antivirus is a powerful antivirus that has been created to fight against malwares and other threats. You can protect your computer, pc, and other devices from malware, virus, spyware, etc. With webroot antivirus with keycode , you can download, install webroot with key code. Visit https://webrootcomsafesafe.launchaco.com/ for installing webroot. If you do not have an account, go to Find My Webroot Account and create an account.Through Webroot Secure Anywhere, You can protect your system, pc, and other devices from malware, virus, etc. With https://webrootcomsafewebroot.launchaco.com/, you can download, install & activate https://webrootcomsafe.launchaco.com/ .
บันทึกการเข้า
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.452 วินาที กับ 23 คำสั่ง