ไทยจัดจ์

หมวดกฎหมาย => กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง => ข้อความที่เริ่มโดย: aye ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 10:51:28หัวข้อ: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: aye ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 10:51:28
A ฟ้อง B ผิดสัญญา หลายฉบับ แต่มูลหนี้เกี่ยว¢้องกันจึงฟ้องรวมเป็นคดีเดียวกันซึ่งในแต่ละมูลหนี้นั้น B เป็นหนี้ หนึ่งล้านบาท
ศาลสั่งให้ A เสียค่า¢ึ้นศาลเพิ่ม B คัดค้านคำสั่งดังกล่าว และเมื่อศาล¢ั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี B จะสามารถยื่นอุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ให้ A เสียค่า¢ึ้นศาลเพิ่มได้หรือไม่เพียงใด


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: Genius ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 14:00:06
ขออนุญาตแสดงความเห็นเพื่อไม่ให้คุณเด็กร้องให้นานไปนะครับ 
    คำสั่งศาลที่ให้ A เสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม เป็นคำสั่งที่ศาลเห็นว่า คำฟ้องโจทก์มิได้ชำระ หรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วน ตาม ป.วิแพ่ง มาตรา 18 วรรค 2  และเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ระหว่างศาลกับโจทก์ผู้ฟ้องคดี  ไม่ใช่คำสั่งเพื่อกำหนดประเด็นระหว่างคู่ความ และไม่ใช่คำสั่งในเรื่องกำหนดหรือคำนวนค่าฤชาธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามกฏหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 168
     เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ B จำเลยแพ้คดี จำเลยจึงมีสิทธิ์อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลในประเด็นแห่งคดีได้ตาม มาตรา 223 และไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 224 
      การที่ B จำเลยโต้แย้งคำสั่งศาลในระหว่างพิจารณา ตามมาตรา 226 (2) ไว้ ก็หาทำให้จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลในเรื่องที่ศาลสั่งให้ A เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มนั้นได้ เพราะไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์


ผิดพลาดประการใดก็โปรดอภัยไว้ ณ. ที่นี้  หากท่านใดมีความเห็นแย้งหรือมีความเห็นเพิ่มเติม  เชิญครับ


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: sitthiwat ที่ มกราคม 12, 2011, 21:00:12
การกำหนดค่าธรรมเนียมศาล เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลนะ ไม่ใช่ประเด็นตาม ม.18

อีกทั้งไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณา ตาม ม.226 ดังนั้นจึงอุทธรณ์ไม่ได้ คำสั่งของศาลชั้น

ถือเป็นที่สุดนะคับ


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: silverbat ที่ มีนาคม 11, 2011, 12:25:12
แต่เท่าที่ผมจำได้ประมาณว่า คำสั่งศาลที่สั่งให้เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมนั้นแม้เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้นจึงอุทธรท์ได้โดยไม่ต้องโต้แย้งนะครับ (ม.225ว.ท้าย)


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: naru ที่ มีนาคม 12, 2011, 20:32:37
 :-* :-* :-* :-*


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: lawan junphoung ที่ มีนาคม 15, 2011, 21:51:29
การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่โจทก์มีหน้าต้องเสีย ซึ่งหากจำเลยแพ้คดีจำเลยต้องชำระแทนโจทก์ ดังนี้ถือว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นกระทบกระเทือนสิทธิของจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ตาม มาตรา 223 (ฎ.5875/45)  ;D


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: หมอเค้ก ที่ มีนาคม 17, 2011, 10:14:03
 ทุกท่านคะ  เพื่อให้สมาชิกทุกท่านมีหลักฎีกาอ้างอิงและศึกษา ตามตัวอย่างคำถาม  หมอขอนำฎีกามาเทียบเคียงไว้ดังนี้นะคะ

   
    คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7409/2546   

        คำร้องขอให้บังคับจำนองของผู้ร้องซึ่งเป็นคำฟ้องจะต้องเสียค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละเท่าใด เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ร้องจะมิได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้ผู้ร้องชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มไว้ ซึ่งเท่ากับว่าผู้ร้องมิได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้น ผู้ร้องก็มีสิทธิยกขึ้นอ้าง ซึ่งปัญหาเช่นว่านั้นในอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225วรรคสอง อันเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 226(2) และถึงแม้ว่าผู้ร้องจะอุทธรณ์ในเรื่องค่าขึ้นศาลเพียงอย่างเดียวแต่ก็เป็นการอุทธรณ์โดยยกเหตุว่าศาลชั้นต้นมิได้กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามผู้ร้องอุทธรณ์ตามที่มาตรา 168บัญญัติไว้

        ผู้ร้องในฐานะผู้รับจำนองได้ยื่นคำร้องขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 ซึ่งถือได้ว่าเป็นคำฟ้องบังคับจำนองจำเลยนั่นเอง ตามตาราง 1 ข้อ 1(ค) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ระบุไว้ว่า ให้เรียกค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 1 ต่อเมื่อจำเลยให้การต่อสู้คดีจึงให้เรียกค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 2.5 แต่คดีนี้จำเลยผู้จำนองไม่ได้ให้การต่อสู้คดีหรือคัดค้านคำร้องขอของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 1(ค) ในอัตราร้อยละ 1ของจำนวนหนี้ที่เรียกร้อง แม้โจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านก็ถือว่าเป็นเพียงการโต้แย้งในชั้นบังคับคดีของโจทก์เท่านั้น ถือไม่ได้ว่าคำคัดค้านของโจทก์เป็นคำให้การต่อสู้คดีแทนจำเลยตามความหมายของตาราง 1 ข้อ 1(ค)


         คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5875/2545
   
              จำเลยขอสินเชื่อโดยทำสัญญากับโจทก์หลายประเภท และจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ มูลหนี้ทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกันและโจทก์มีสิทธินำมาฟ้องรวมเป็นคดีเดียวกันได้ ค่าขึ้นศาลที่โจทก์มีหน้าที่ชำระตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ 1(ก) จึงเท่ากับสองแสนบาทซึ่งเป็นอัตราสูงสุด การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มโดยแยกตามมูลหนี้แต่ละสัญญา จึงเป็นการเรียกเก็บค่าขึ้นศาลเกินกว่าที่โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียตามกฎหมายจำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระแทนโจทก์หากตนเป็นฝ่ายแพ้คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคหนึ่ง ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีสิทธิคัดค้านและอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้


          ไกล้สอบแล้ว สู้สู้... นะคะ  เป็นกำลังให้ทุกๆๆ ท่าน ค่ะ ::) ::) :-[ :-[


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: Verda7788 ที่ กรกฎาคม 31, 2013, 18:23:00
ขอบคุณสำหรับข้อมูลน่ะค่ะ


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: burbridgedza ที่ ธันวาคม 03, 2013, 16:33:07
เข้ามาอ่านเฉย ๆ


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: yyburiram ที่ พฤษภาคม 25, 2014, 08:58:20
เด็กใหม่ งงงง อยู่ อ๊ะ


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: saibennn ที่ กันยายน 09, 2018, 10:47:41
 ???


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: johnson83 ที่ พฤศจิกายน 05, 2018, 19:53:40
โหลดและสมัครแอพคาสิโนออนไลน์สนุกๆ ได้แล้วที่ลิ้งค์ข้างล่าง

เล่นสนุก ทุกที่ ทุกเวลา ทำกำไรง่ายๆ ตามคุณต้องการ

918 kiss (/go.php?https://www.heng555.com/918kiss/) (http://www.thaijudge.com/images/ex.png)

(https://www.heng555.com/wp-content/uploads/2018/07/918kiss_002_x1.png)


หัวข้อ: Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63
เริ่มหัวข้อโดย: wannaxaxa ที่ ธันวาคม 07, 2018, 15:22:54
ขอบคุณสำหรับข้อมูลน่ะค่ะ

จีคลับ (/go.php?https://www.xn--42ch9c0b6cva.net/) (http://www.thaijudge.com/images/ex.png) สล็อตออนไลน์ (/go.php?https://999slot.com/slot-online.html) (http://www.thaijudge.com/images/ex.png) maxbet (/go.php?https://88maxbet.com/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2-maxbet.html) (http://www.thaijudge.com/images/ex.png)

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ